Schoonheidssalon Face 2 Feet
Gun jezelf dat ene momentje… 


Disclaimer voor 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.schoonheidssalonface2feet.nl. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonheidssalon Face2Feet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij schoonheidssalon Face2Feet.

Geen garantie op juistheid 

Hoewel Schoonheidssalon Face2Feet zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Schoonheidssalon Face2Feet geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Schoonheidssalon Face2Feet heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Schoonheidssalon Face2Feet garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Schoonheidssalon Face2Feet geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Schoonheidssalon Face2Feet redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Schoonheidssalon Face2Feet garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met schoonheidssalon Face2Feet te mogen claimen of te veronderstellen.

Schoonheidssalon Face2Feet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Schoonheidssalon Face2Feet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.


Bellen